Ασφάλεια Ευθύνης Μελών ΔΣ & Στελεχών Επιχείρησης (D&O)

Η Ασφάλιση Ευθύνης Διεύθυνσης & Στελεχών Διοίκησης προστατεύει τη Διεύθυνση και τα  Στελέχη της επιχείρησης (εφόσον η νομική μορφή της είναι Α.Ε. ή Ε.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Π.Ε.) έναντι απαιτήσεων τρίτων που απορρέουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (πράξεις/παραλείψεις/εργασιακή πρακτική κ.α.). Η κάλυψη περιλαμβάνει και τα σχετικά δικαστικά έξοδα υπεράσπισης έναντι των απαιτήσεων.