Αμοιβαία κεφάλαια

Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ) δημιουργείται με σκοπό την συγκέντρωση κεφαλαίων από διάφορους επενδυτές και την επένδυση τους ως ενιαία περιουσία (χαρτοφυλάκιο) υπό κοινή διαχείριση.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) αποτελούν ένα επενδυτικό εργαλείο αρκετά διαδεδομένο στην Ελλάδα. Το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο στην χώρα ιδρύθηκε το 1972 (από την Εθνική Τράπεζα). Η μεγάλη ανάπτυξη και διάδοση αυτής της μορφής επένδυσης επήλθε στην δεκαετία 1990 οπότε και εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την σχετική αγορά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τα πλεονεκτήματα των τοποθετήσεων σε αμοιβαία κεφάλαια έναντι άλλων μορφών επένδυσης αφορούν:

→Επαγγελματική Διαχείριση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου με χαμηλές προμήθειες συναλλαγών

→Δυνατότητα διασποράς κινδύνου (μέσω χρήσης παραγώγων κτλ)

→Εύκολη είσοδος και έξοδος (αγορά / ρευστοποίηση μεριδίων)

→ Δυνατότητα εύκολης μεταφοράς κεφαλαίου από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σε ένα άλλο της ίδιας εταιρίας διαχειρίσεως (ΑΕΔΑΚ).

→Εύκολη παρακολούθηση πορείας της επένδυσης (μέσα από το διαδίκτυο, εφημερίδες κτλ)

→Αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας που διέπει την λειτουργία του θεσμού των αμοιβαίων κεφαλαίων και στην Ελλάδα.

→Η ελάχιστη συμμετοχή σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αφορά συνήθως ένα μικρό ποσό.

→Ο κάτοχος (μεριδιούχος) ενός αμοιβαίου κεφαλαίου δε φορολογείται για τα κέρδη που προέρχονται από αυτό.